Poseban program izobrazbe – časnik elektrotehnike

Svi pomorci koji su završili srednjoškolsko obrazovanje elektrotehničkog smjera u trajanju od najmanje 4 godine, a u završenom programu nisu bili obuhvaćeni sadržaji brodske elektroenergetike, brodska automatike i brodskog strojarstva moraju pohađati dodatni program naobrazbe propisan prilogom A5 Pravinika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca i to u ovlaštenom pomorskom učilištu u trajanju od 190 sati:

 • Brodska elektroenergetika – 80 sati
 • Brodska automatika – 60 sati
 • Brodsko strojarstvo – 50 sati

KLIPER – ustanova za obrazovanje kadova u pomorstvu, temeljem Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca Narodne novine br. 130/2013. i 45/2014., organizira Poseban program izobrazbe – časnik elektrotehnike. Electro-Technical Officer (ETO)


Časnik elektrotehnike osposobljava se za obavljanje sljedećih djelatnosti: elektrotehnika, elektronika i tehnika upravljanja, upravljanje poslovima na brodu, održavanje i popravci, skrb za osobe na brodu. Časnik elektrotehnike  jedan je od najvažnijih ljudi na brodu, posebno kada je riječ o njegovoj / njezinoj stručnosti rukovanja električnom opremom broda.

Za one koji su zainteresirani za pomorske poslove, pomorski časnik koji rukovodi nadzorom elektro sustava broda može biti odgovajući izbor karijere. Časniku elektrotehnike glavni je zadatak osiguranje funkcioniranja i održavanja elektro opreme na brodu.

Upisi u tijeku! Kontaktirajte nas odmah


 

Što časnik elektrotehnike radi?

Časnik elektrotehnike ima nekoliko odgovornosti na brodu koje se uglavnom odnose na elektro sustave. Kao i većina poslova na moru, kao brodski časnik koji rukuje elektro sustavom na brodu, najvjerojatnije ćete raditi pod nadzorom upravitelja stroja koji nadzire sve na brodu. I dok ste pod nadzorom upravitelja stroja, vaši brodski poslovi uključivati ​​će sljedeće stvari:

 • Održavanje i rad na električnoj opremi broda
 • Rad na električnim dijelovima poput strojarnice, radio komunikacija, potrebama elektroničke navigacije kao što je dubinomjer, žiro kompas, auto-pilot, radarski sustav, antenskog sustava, sustava telefona i unutarnje i satelitske komunikacije
 • Pregled osnovnih električnih potreba kao što su rashladni uređaji na zapovjedničkom mostu i strojarnici
 • Održavanje sustava za slučaj nužde uključujući hitne prekidače, protupožarnih alarme i detektore
 • Električne komponente  broda poput navigacijskih svjetala, akumulatora i električnih pogonskih strojeva
 • Pomaganje upravitelju stroja u rješavanju uobičajenih poslova koji se odnose na rukovanje elektro sustavom broda
 • Koordinirati rad s tehničarima na kopnu
 • U hitnim slučajevima, časnik elektrotehnike ima važnu ulogu kao i svaki drugi brodski časnik. Biti će potrebno nositi se s izvanrednim situacijama i osigurati da je sva potrebna sigurnosna oprema uvijek spremna
 • Časnik elektrotehnike pregledava električne i tehničke aspekte broda. Stoga će rad strojeva pod računalnom kontrolom biti pod nadzorom časnika elektrotehnike.
 • Časnik elektrotehnike je iznimno važan na kruzerima i putničkim brodovima koji imaju velike elektro zahtjeve i tehnologije bez osoblja. Sve od hlađenja do klimatizacije na takvim brodovima biti će pod nadzorom časnika elektrotehnike.

Koja su znanja i vještine potrebne za časnika elektrotehnike?

Uz sve potrebne osposobljenosti, kao osoba koja teži pomorskoj karijeri morate posjedovati  i slijedeće kvalitete:

 • Tjelesnu spremnost za zahtjevne za dužnosti na brod
 • Mentalna sposobnost
 • Spremnost odvajanja od obitelji na duže vremensko razdoblje
 • Sposobnost  rada pod pritiskom
 • Sposobnost rukovanja u praktičnim situacijama
 • Sposobnost samostalnog donošenja odluka
 • Sposobnost određivanja radnih  prioriteta i organizacijske sposobnosti
 • Sposobnost smirenosti  u izvanrednim situacijama
 • Spremnost  poštivanja brodske hijerarhije i timskog rada
 • Nadarenot za sklopove i kabele (nužno)

Uvjeti za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti za časnika elektrotehnike

SVI POMORCI BEZ OBZIRA NA ZAVRŠENI PROGRAM OBRAZOVANJA, DUŽNI SU POLOŽITI ISPIT PRI LUČKOJ KAPETANIJI U SVRHU STJECANJA SVJEDODŽBE O OSPOSOBLJENOSTI ZA ČASNIKA ELEKTROTEHNIKE (STCW III/6).

Potrebni uvjeti:

– Najmanje 18 godina života

– Završeno srednjoškolsko obrazovanje elektrotehničkog smjera u trajanju od najmanje 4 godine ili završen preddiplomski sveučilišni studij elektrotehničkog smjera

– Uvjerenje o uspješno završenoj Posebnoj izobrazbi radi stjecanja svjedodžbe o osposobljenosti za časnika elektrotehnike (STCW III/6)

– Svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu – D2

– Svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara – D12

– Svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice – D17

– Svjedodžba o osposobljenosti za medicinsku prvu pomoć – D19

– Potvrdnica o osposobljenosti za rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina – D47A

– Potvrdnica o osposobljenosti za sprečavanje onečišćenja okoliša – D48

– Najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu vježbenika elektrotehnike ili brodskog električara

– Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti

– Položen ispit za časnika elektrotehnike


Kako se prijaviti za program izobrazbe za časnika elektrotehnike

Prijave i informacije na broj telefona 021 781 041 ili na e-mail 

Pomorski nautičar

Kliper simulator

 

Pomorski nautičar obavlja poslove navigacije i manevriranja brodom pri ulazu i izlazu iz luka, upravlja navigacijskim i komunikacijskim sistemima i pomagalima, radi na poslovima ukrcaja i iskrcaja putnika na putničkim brodovima, te krcanjem i slaganjem tereta na teretnim brodovima, vodi brodsku administraciju, koordinira rad posade na brodu, rukuvodi protupožarnim sredstvima i sredstvima za spašavanje, provodi postupke sigurnosti i zaštite ljudi i dobara na brodu.

Program školovanja, poslovi i radni zadaci pomorskog nautičara utvrđeni su odredbama međunarodnih konvencija o standardima za obrazovanje pomoraca. Težište stručnog obrazovanja i sosposobljavanja je na savladavanju novih tehnika i uređaja za upravljanje brodom koje polaznici usvajaju korištenjem računala i nautičkih simulatora.

Pomorski nautičar može nastaviti školovanje na pomorskim fakultetima ili u nekom drugom zvanju i zanimanju ili nakon završene izobrazbe ukrcati se na domaći ili strani brod.

Poželjne osobine: dobre senzorne sposobnosti, sposobnost usredotočenosti, osjećaj za timski rad i suradnju, tolerantnost prema kulturalnim razlikama, sposobnost brzog snalaženja u novim i nepoznatim situacijama, dobre organizacijske sposobnosti.
Zdravstvena sposobnost se utvrđuje prema pravilniku o zdravstvenoj sposobnosti pomoraca.

 

Transas simulator mosta

 

ANALIZA, PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA

 • analiziranje plovidbe
 • planiranje putovanja
 • organiziranje putovanja

PRIPREMA RADNOG MJESTA

 • pripremanje za korištenje navigacijske, signalizacijske i komunikacijske opreme
 • provjeravanje ispravnosti uređaja i opreme

OPERATIVNI POSLOVI

 • pripremanje plovidbe
 • vođenje putovanja i navigacije
 • rukovanje i upravljanje brodicom
 • slaganje i rukovanje teretom
 • održavanje sigurnosti broda i plovidbe

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

 • administrativno pripremanje i održavanje broda
 • administrativno pripremanje i održavanje brodske opreme i uređaja

KOMERCIJALNI POSLOVI

 • održavanje broda i brodske opreme

KOMUNIKACIJA I SURADNJA S DRUGIMA

 • komuniciranje s ljudima na brodu i terminalu
 • komuniciranje s operativnim osobljem tijekom plovidbe
 • vođenje sastanka tima

OSIGURANJE KVALITETE

 • provjeravanje kvalitete prijevoza tereta

ZAŠTITA ZDRAVLJA I OKOLIŠA

 • provođenje mjera sigurnosti i zaštite morskog okoliša
 • provođenje nacionalnih i međunarodnih propisa zaštiti zdravlja ljudi i morskog okoliša

 

FMB simulator

 

Nakon završenog doškolovanja i prekvalifikacije svi polaznici programa pomorski nautičar imaju mogućnost nastavka svog školovanja na raznim fakultetima i/ili usavršavanja u pomoračkom zvanju kako bi napredovali do najviših časničkih zvanja u pomoračkom zanimanju.

Program (tablica predmeta) – Pomorski nautičar

Standard zanimanja – Pomorski nautičar

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Pomorski nautičar

Izmjene i dopune strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije pomorski nauticar

Tehničar za brodostrojarstvo

Strojarski simulator Kliper

 

Program školovanja, trajanja obrazovanja te poslovi i radna zadaća tehničara za brodostrojarstvo utvrđeni su odredbama međunarodnih konvencija o standardnima za obrazovanje pomoraca i Pravilnika o zvanjima i uvjetima za stjecanje zvanja i ovlaštenja za članove posade pomorskih kadrova trgovačke mornarice. Obrazovni profil tehničara za brodostrojarstvo se odlikuje specifičnošću u odnosu na druge profile tehničara, jer su utvrđeni posebni zahtjevi za psihofizičke osobine izvršitelja, brze promjene tehnike i tehnologije, gotovo svaki brod je nova tehničko – tehnološka cjelina te visok stupanj samostalnosti i snalažljivosti u radu.

 

Učionica simulator stroja

 

Budući da je pomoć stručnjaka drugih struka i specijaliziranih institucija u pojedinim situacijama nemoguća, tehničar za brodostrojarstvo kontrolira rad strojnice, kontrolnog i upravljačkog centra broda, vodi održavanje pogonskih motora i postrojenja te upravljačkih brodskih uređaja. Tehničar za brodostrojarstvo također nadzire i održava, danas sve prisutnije, sustave automatskog upravljanja i sustave vođenja računalom, kao i stanje goriva, rezervnih dijelova i drugih radnih sredstava. Tehničar za brodostrojarstvo vodi brodsku administraciju te primjenjuje postupke zaštite pri radu i ekologije.

 

Engine room simulator Transas

 

DRŽANJE POMORSKE STRAŽE

 • kontrola pogona
 • upravljanje pri različitim uvjetima plovidbe

PREVENTIVNO PLANSKO ODRŽAVANJE STROJA

 • pripremanje za korištenje opreme
 • provjeravanje ispravnosti uređaja i opreme

PRIMJENA MJERA ZAŠTITE NA RADU I EKOLOGIJE

 • provođenje mjera sigurnosti i zaštite morskog okoliša
 • provođenje nacionalnih i međunarodnih propisa zaštiti zdravlja ljudi i morskog okoliša

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

 • vođenje brodske administracije

Nakon završenog doškolovanja i prekvalifikacije svi polaznici programa tehničar za brodostrojarstvo imaju mogućnost nastavka svog školovanja na raznim fakultetima i/ili usavršavanja u pomoračkom zvanju kako bi napredovali do najviših časničkih zvanja u pomoračkom zanimanju.

Program (tablica predmeta) – Tehničar za brodstrojarstvo

Standard zanimanja – Tehničar za brodostrojarstvo

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije: Tehničar za brodostrojarstvo

Vizualizacija simulator stroja