Pomorski nautičar

Kliper simulator

 

Pomorski nautičar obavlja poslove navigacije i manevriranja brodom pri ulazu i izlazu iz luka, upravlja navigacijskim i komunikacijskim sistemima i pomagalima, radi na poslovima ukrcaja i iskrcaja putnika na putničkim brodovima, te krcanjem i slaganjem tereta na teretnim brodovima, vodi brodsku administraciju, koordinira rad posade na brodu, rukuvodi protupožarnim sredstvima i sredstvima za spašavanje, provodi postupke sigurnosti i zaštite ljudi i dobara na brodu.

Program školovanja, poslovi i radni zadaci pomorskog nautičara utvrđeni su odredbama međunarodnih konvencija o standardima za obrazovanje pomoraca. Težište stručnog obrazovanja i sosposobljavanja je na savladavanju novih tehnika i uređaja za upravljanje brodom koje polaznici usvajaju korištenjem računala i nautičkih simulatora.

Pomorski nautičar može nastaviti školovanje na pomorskim fakultetima ili u nekom drugom zvanju i zanimanju ili nakon završene izobrazbe ukrcati se na domaći ili strani brod.

Poželjne osobine: dobre senzorne sposobnosti, sposobnost usredotočenosti, osjećaj za timski rad i suradnju, tolerantnost prema kulturalnim razlikama, sposobnost brzog snalaženja u novim i nepoznatim situacijama, dobre organizacijske sposobnosti.
Zdravstvena sposobnost se utvrđuje prema pravilniku o zdravstvenoj sposobnosti pomoraca.

 

Transas simulator mosta

 

ANALIZA, PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA

 • analiziranje plovidbe
 • planiranje putovanja
 • organiziranje putovanja

PRIPREMA RADNOG MJESTA

 • pripremanje za korištenje navigacijske, signalizacijske i komunikacijske opreme
 • provjeravanje ispravnosti uređaja i opreme

OPERATIVNI POSLOVI

 • pripremanje plovidbe
 • vođenje putovanja i navigacije
 • rukovanje i upravljanje brodicom
 • slaganje i rukovanje teretom
 • održavanje sigurnosti broda i plovidbe

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

 • administrativno pripremanje i održavanje broda
 • administrativno pripremanje i održavanje brodske opreme i uređaja

KOMERCIJALNI POSLOVI

 • održavanje broda i brodske opreme

KOMUNIKACIJA I SURADNJA S DRUGIMA

 • komuniciranje s ljudima na brodu i terminalu
 • komuniciranje s operativnim osobljem tijekom plovidbe
 • vođenje sastanka tima

OSIGURANJE KVALITETE

 • provjeravanje kvalitete prijevoza tereta

ZAŠTITA ZDRAVLJA I OKOLIŠA

 • provođenje mjera sigurnosti i zaštite morskog okoliša
 • provođenje nacionalnih i međunarodnih propisa zaštiti zdravlja ljudi i morskog okoliša

 

FMB simulator

 

Nakon završenog doškolovanja i prekvalifikacije svi polaznici programa pomorski nautičar imaju mogućnost nastavka svog školovanja na raznim fakultetima i/ili usavršavanja u pomoračkom zvanju kako bi napredovali do najviših časničkih zvanja u pomoračkom zanimanju.

Program (tablica predmeta) – Pomorski nautičar

Standard zanimanja – Pomorski nautičar

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Pomorski nautičar

Izmjene i dopune strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacije pomorski nauticar